Hotel Kabuki

1625 Post Street

San Francisco, CA 94115 map

  (415) 922-3200
  [79]

  http://www.jdvhotels.com/kabuki/

tripadvisor
TripAdvisor Green Leader certified

  • TripAdvisor Green Leader certified
  • Beehives on property
  • LEED certified